Uitgebreide beschrijvingen Bach Bloesem Remedies

Sweet Chestnut - Willow

Klik hier: Agrimony - Clematis

Klik hier: Crab Apple - Larch

Klik hier: Mimulus - Star of Bethlehem

Klik hier: Rescue Remedy en Rescue Cream

 

 

 

Sweet Chestnut


Engels: Sweet Chestnut
Nederlands: Tamme kastanje
Latijns: Castanea sativa
Remedienummer: 30
Groep: Moedeloosheid of wanhoop.
Chakra: 1

Algemeen.
Grote wanhoop, diepe neerslachtigheid, sterke geestelijke vertwijfeling, eenzaamheid, verlaten voelen, liefdesverdriet, geen uitweg meer zien.

Deze remedie wordt ingezet als de persoon volslagen wanhopig is, als de grenzen van het uithoudingsvermogen bereikt zijn en wanneer er niets anders dan vernietiging in het verschiet ligt.

Edward Bach schreef zelf: "Het is de remedie voor de folterende innerlijke toestand waarin het bestaan van de ziel zelf bedreigd lijkt te worden; de remedie tegen de wanhopige vertwijfeling van zij die menen dat de grenzen van hun belastingsvermogen zijn bereikt."

Daar de negatieve fase die de persoon met Sweet Chestnut-tekort ondergaat is altijd de inleidende fase voor een nieuwe periode in het leven, een periode van spirituele ontwikkeling. Deze personen houden alle problemen voor zich, praten er niet met anderen over.

Zij denken er echter nooit aan om een einde aan hun leven te maken. Die gedachte zal nooit bij ze opkomen.

Voorkomende problemen.
Volslagen wanhoop
Staat met de rug tegen de muur
Gelooft dat de grenzen bereikt zijn
Geloofscrisis
Vertwijfeling
Weet dat er iets wezenlijks anders moet komen

Uitwerking.
Gaat bouwen aan de nieuwe periode die aanbreekt. Hervindt zichzelf. Ziet kansen voor een innerlijke transformatie. Herrijst.

Kinderen.
Voelt zich in de steek gelaten, verloren en eenzaam. Ziet het niet meer zitten, bijvoorbeeld bij een scheiding van de ouders.

Dieren.
Voor als er sterke vertwijfeling heerst, bijvoorbeeld bij overlijden van het baasje, of als het dier herplaatst wordt.

Deze dieren verkeren in grote wanhoop en lijken aan het eind van hun Latijn te zijn. Deze toestand komt niet heel vaak voor bij dieren, maar soms zie je van die dieren waarvan het allemaal niet meer hoeft. Wanneer dit verder lichamelijk gezonde dieren zijn dan verkeren ze in de negatieve Sweet Chestnut-toestand.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Vervain


Engels: Vervain
Nederlands: IJzerhard
Latijns: Verbana officinalis
Remedienummer: 31
Groep: Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.
Chakra: 2

Algemeen.
Overenthousiast, overdrijven, stress, sterke overtuigingen, gelooft in zichzelf, wil graag anderen bekeren, regelt andermans zaken.

Mensen met een Vervain-tekort zijn stug en star. Zij vinden dat hun mening de enig juiste is en zijn niet in staat tijdens een normale discussie de mening van een ander over te nemen.

Sterker nog, zij willen graag hun levensopvatting overbrengen op ieder ander bij hun in de buurt. Het zijn sterke moedige mensen, die door blijven werken terwijl ze ziek zijn, tot een niveau waar ieder ander het allang opgegeven zou hebben.

Deze karakteristiek is goed te zien bij veel veranderingsmanagers in het bedrijfsleven en bij de overheid. In die werksituatie kan het dus goed zijn als iemand met deze kwaliteiten een bedrijf moet reorganiseren. In de thuissituatie kan deze levenshouding echter grote problemen veroorzaken, vooral als de partner en/of de kinderen een rebellerende houding aannemen tegen de vasthoudende principes van deze persoon.

Deze personen hebben veel moeite om zichzelf te ontspannen. In hun geest zijn ze altijd bezig.

Voorkomende problemen.
Ze plegen roofbouw op zichzelf
Stress
Gespannenheid
Trachten anderen te bekeren
Zenuwinzinking
Oververmoeid
Zeer enthousiast en wil anderen meetrekken
Werkt constant in hetzelfde patroon

Uitwerking.
Hij leert zien dat anderen ook een mening hebben waar naar geluisterd moet worden. Zijn waarheid is niet altijd dť waarheid. Laat zich bij goede argumenten ook door anderen overtuigen. Hij ziet de zaken in een ruim kader.

Kinderen.
Een overactief kind, dat niet wil gaan slapen en altijd bezig is. Kan niet stoppen met zaken waar het eenmaal aan begonnen is. Het maakt iedereen horendol.

Dieren.
Voor dieren die zich met grote vasthoudendheid aan bepaalde zaken overgeven. Waar het mee begonnen is, daar gaat het ook mee door, ook al waarschuw je tien keer.

Het zijn superenthousiaste dieren, die het risico lopen zichzelf mentaal uit te putten. Ook kan enthousiasme voor een bezigheid (balspelletje) overslaan in fanatisme. Deze dieren zijn permanent mentaal en lichamelijk bezig waardoor zij zich moeilijk kunnen ontspannen.

Slapen gaat ook gepaard met veel dromen, waarin veel geschokt, gegromd en gepiept wordt. Zelfs in zijn slaap krijgt het dier dus geen rust.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Vine


Engels: Vine
Nederlands: Wijnstok
Latijns: Vitis vinifera
Remedienummer: 32
Groep: Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.
Chakra: 2

Algemeen.
Dominant, ambitieus, bazig, onsoepel, uitvoerend, duldt geen tegenspraak, arrogant, vol zelfvertrouwen, goede leider.

Net als de Vervain-types zijn ook Vine-types goede veranderingsmanagers. Ze zijn altijd overtuigd van hun eigen gelijk en dringen hun mening zonder problemen aan anderen op. Iedereen moet op dezelfde wijze werken als zij, want dat is immers de enig juiste methode.

Ze zijn dominant en onbuigzaam en willen graag andermans zaken regelen. Ten opzichte van Vervain zijn deze mensen nog veel harder, ze gaan over lijken, zijn zeer ambitieus, eerzuchtig en egoÔstisch.

De Vine-persoon is belust op macht en heeft absoluut geen begrip voor de meningen van anderen. De Vine-persoon kan gemakkelijk doorslaan, waardoor de greep naar de macht erg gemakkelijk gemaakt wordt. Uiteindelijk kan dit hem de kop kosten, maar hij zet toch door.

Tot de Vine-personages horen vele van de grootste tirannen die deze aarde bevolkt hebben de afgelopen duizenden jaren.

Voorkomende problemen.
Kan geen bevelen van anderen aannemen
Streeft naar macht, ten koste van anderen
Is dominant en onbuigzaam
Gaat over lijken
Is ambitieus en eerzuchtig

Uitwerking.
Macht en kracht gaan gepaard met wijsheid. Het wordt een begripvolle leidersfiguur. Hij helpt anderen hun weg te vinden.

Kinderen.
Het kind is altijd de leider van het groepje waar het mee speelt. Hij manipuleert en tiranniseert en wil koste wat het kost bij volwassenen in een goed blaadje komen.

Dieren.
Een Vine-dier is dominant en een echte vechtersbaas. Hij valt andere dieren aan, zonder dat er een reden voor te vinden is. Hij houd zich ook niet aan de gedragsregels.

Wanneer de lagergeplaatste al afdruipt, daar wil het Vine-dier nog na happen. Deze dieren jagen een ieder tegen zich in het harnas met dit gemene gedrag. Het zal duidelijk zijn dat dit gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is en dat het dus belangrijk is dat er tegen opgetreden wordt.

Door zijn overdreven overheersende gedrag vallen al zijn goede eigenschappen en capaciteiten in het niet.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Walnut


Engels: Walnut
Nederlands: Walnoot
Latijns: Juglans regia
Remedienummer: 33
Groep: Overgevoeligheid voor invloeden en ideeŽn.
Chakra: 4

Algemeen.
Voor het verbreken van oude patronen, vastgeroeste gewoonten, voor het ingaan van een nieuwe levensfase, andere baan, andere school, puberteit.

Iemand met tekort aan Walnut-energie heeft moeite om de laatste stap te zetten in een veranderingsproces. Iets houdt hem vast aan het 'oude'.

De remedie helpt bij het nemen van die laatste stap en wordt ingezet bij iedereen die in een veranderingsproces zit. Hierbij moet gedacht worden aan verandering van baan, verandering van relatie, het naar een nieuwe school gaan van een kind, een dier dat bij de moeder weggehaald wordt om een eigen leven te gaan leiden, etc.

Ook de overgang van kind naar volwassene, de pubertijd, kan problemen opleveren voor kinderen, die door toediening van Walnut sterk kunnen verbeteren. De toestand die bij Walnut hoort is vrijwel altijd tijdelijk. Er zijn bijna geen echte Walnut-typen.

De situatie waar iemand in verkeerd bij een tekort aan Walnut kan met deze remedie echter wel sterk verbeterd worden, zodat toediening zeker de moeite waard is.

Voorkomende problemen.
Patroon doorbreker
Onevenwichtigheid
Overgevoelig voor denkbeelden van anderen
Kan de laatste definitieve stap niet zetten

Uitwerking.
Walnut bevordert de doorbraak naar nieuwe situaties, hij streeft onverstoorbaar zijn levensdoel na, is onbevangen en begrijpt het waarom van veranderingen.

Kinderen.
Inzetten bij veranderingen in het leven van de kinderen, de pubertijd, naar andere school, tanden krijgen. Zet het in bij kinderen die strak vasthouden aan een vaste indeling.

Dieren.
Helpt het dier zich aan te passen aan nieuwe situaties. Walnut is dť veranderingsremedie. Voor alle grote veranderingen in het leven van het dier.

Overplaatsing uit het nest, logeren in een pension en ook bij problemen met het doorkomen van de pubertijd. Ook zeer behulpzaam wanneer er vaste patronen doorbroken moeten worden of wanneer er oude gewoontes afgeleerd moeten worden.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Water Violet


Engels: Water Violet
Nederlands: Waterviolier
Latijns: Hottonia palustris
Remedienummer: 34
Groep: Eenzaamheid.
Chakra: 7

Algemeen.
Gereserveerd, trots, wil geen emoties uiten, is graag alleen, heeft een hekel aan bemoeials, houdt afstand, is vriendelijk, spreekt zacht, kan neerbuigend en minachtend zijn.

Iemand met tekort aan Water Violet-energie is trots en gereserveerd en zou zich veel verstandiger op kunnen stellen. Deze mensen zijn normaliter begaafd, intelligent, bekwaam, vol zelfvertrouwen, onafhankelijke en vrij van andermans meningen.

Hij kan in een isolement terecht komen, doordat hij zich een buitenstaander voelt door zijn eigen superioriteit. Hij kan dan neerbuigend en trots handelen. Anderen zien hem als arrogant en verwaand, omdat hij uit is op het creŽren van afstand.

Hij zal geen discussies aangaan waar een beroep op zijn emotionele gevoelens gedaan wordt, omdat deze hem sterk uitputten.

Hij weet soms niet in hoeverre hij zich moet bemoeien in een bepaalde situatie en houdt zich dan maar op de achtergrond.

Voorkomende problemen.
Trotse afstandelijkheid
Innerlijke gereserveerdheid
Emotionele remmingen
Incontinentie
Lichaamsgeur
Stijfheid in spieren

Uitwerking.
De remedie maakt hem beminnelijk, open, zachtmoedig en kalm. Hij heeft verstand van zaken en is vaak superieur aan anderen. Hij kan goed met zichzelf overweg en is graag alleen. Het geeft grip op het leven.

Kinderen.
Het kind kan niet goed communiceren en speelt vaak uren alleen. Het kind is moeilijk te benaderen en zal niet over de eigen problemen praten.

Dieren.
Dieren van het Water Violet-type zijn tevreden met hun eigen gezelschap. Het zijn vriendelijke, rustige, statige dieren die wat aristocratisch overkomen en die vaak niet in zijn voor spelletjes.

Deze dieren hebben een geweldige uitstraling, je herkent ze meteen, statig, hooghartig, afstandelijk en zich ver verheven voelen boven de rest van de wereldbevolking.

Soms word deze toestand overdreven en wordt het dier naar vreemden toe zeer afstandelijk en wanneer je een confrontatie forceert kan het zijn dat het dier met een snauw of hap reageert en/of probeert te vluchten. Het dier kan te afstandelijk worden waardoor het zich terugtrekt in zijn eigen wereld.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


White Chestnut


Engels: White Chestnut
Nederlands: Paardekastanje
Latijns: Aesculus hippocastanum
Remedienummer: 35
Groep: Onvoldoende interesse in huidige omstandigheden.
Chakra: 6
Algemeen.
Ongewenste zorgelijke gedachten, cirkelgedachten, piekeren en redeneren, slapeloosheid, gebruiken klagende woorden.

Deze remedie is voor piekeraars, die niet in staat zijn om hun gedachten te ordenen. De problemen blijven maar als in een cirkeltje in hun gedachten doorspelen.

Het zal duidelijk zijn dat deze mensen vaak last hebben van slapeloosheid, omdat zij gedurende de nacht alle problemen meerdere malen de revue laten passeren. Het zijn kwellende gedachten, die zij niet van zich af kunnen zetten.

Doordat deze gedachten blijven rondcirkelen zijn zij niet in staat zich te ontspannen en te genieten van de normale zaken in het leven. Zij kunnen zich niet goed concentreren, en kunnen bijvoorbeeld na het lezen van een bladzijde uit een boek erachter komen dat zij absoluut niet weten wat ze gelezen hebben, omdat hun gedachten allang weer afgedwaald zijn naar de problemen die ze hebben.

Ook kunnen zij in zware discussies met zichzelf terecht komen, waarbij alle argumenten telkens opnieuw langs komen.

Voorkomende problemen.
Ongewilde cirkelgedachten
Slapeloosheid
Gevangen in eigen gedachten
Hoofdpijnen in voorhoofd
Oorpijn
Tandenknarsen

Uitwerking.
De cirkelgedachten stoppen en de antwoorden komen als vanzelf. Men wordt in staat om te mediteren. Men voelt zich bevrijd en vitaal.

Kinderen.
Voor kinderen met concentratieproblemen, die het niet horen als er tegen hen gesproken wordt.

Dieren.
Het dier kan zich niet concentreren en kan problemen en/of gebeurtenissen niet los laten. Het dier heeft geen controle over zijn gedachten en hierdoor voelt hij zich slecht.

Deze dieren slapen zeer onrustig aangezien de gebeurtenissen van die dag zich in zijn hoofd blijven afspelen. Het is een geestelijk onrust.

Deze dieren zijn ook altijd bezig, dingetjes onderzoeken, tien keer omdraaien in de slaap enz. Vanwege de slechte concentratie is het erg moeilijk deze dieren iets te leren.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Wild Oat


Engels: Wild Oat
Nederlands: Ruwe Dravik
Latijns: Bromus ramosus
Remedienummer: 36
Groep: Onzekerheid.
Chakra: 5


Algemeen.
Voor het vinden van de rode draad in het leven, teveel mogelijkheden, kunnen niet kiezen, besluiteloos en ontevreden, 'ik weet het niet'.

Deze mensen willen graag iets maken van hun leven. Ze willen iets belangrijks doen, iets waarmee ze veel voldoening oogsten. Ze willen van alles doen en zoveel mogelijk profiteren van het leven.

Ze zijn echter niet in staat om een gerichte keuze te maken in hun carriŤre, omdat zij geen roeping hebben voor een bepaalde richting. Hierdoor komen zij op een gegeven moment niet verder in hun ontwikkeling, wat hun ontevreden maakt.

Voorkomende problemen.
Onzekerheid over wat ze doen moeten
Snel verveeld
Moedeloos
Geen levenstaak kunnen vinden
Heeft onbenutte talenten en mogelijkheden

Uitwerking.
Het geeft de kracht om te vinden wat men echt wil doen en dat dan ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Hij concentreert zich op zijn rode draad in het leven.

Kinderen.
Dit kind geeft als standaard antwoord: "Ik weet het nog niet." Deze situatie kan veroorzaakt worden door de ouders, als zij het kind niet zelf beslissingen laten nemen.

Dieren.
Het Wild Oat dier weet eigenlijk niet wat hij wil. Hij heeft geen doel in zijn leven. Het dier kan duidelijk moeilijk voldoende concentratie opbrengen om te doen waar het mee bezig is. Hij begint ergens enthousiast aan, maar verliest al gauw de interesse en stopt er dan maar mee.

Bij het trainen van deze dieren lijken ze vast te blijven zitten in de pubertijd en niet bij te leren. Ze lijken nooit volwassen te worden. Ze zijn altijd in voor een spelletje en voor nieuwe trainingen, maar je moet bij deze dieren creatief blijven en nieuwe dingen blijven leren, zodat de interesse vastgehouden wordt.

Het zijn de dieren die in huis veel sloopgedrag laten zien, in het kader van verveling en dan maar afleiding zoeken in het afkluiven van een tafelpoot.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Wild Rose


Engels: Wild Rose
Nederlands: Hondsroos
Latijns: Rosa Canina
Remedienummer: 37
Groep: Onvoldoende interesse in huidige omstandigheden.
Chakra: 6
Algemeen.
Lusteloos, apathisch, berustend, levensmoe, gebrek aan vitaliteit.

Als deze mensen in problemen komen, dan doen ze geen moeite om die problemen te overwinnen. Zij leggen zich zonder reden neer bij alles wat hen overkomt.

Zij nemen alles zoals het is en doen geen inspanningen om verbeteringen in hun leven te verwezenlijken. Hij schikt zich in zijn lot. Als hij in een fout huwelijk terecht is gekomen, dan zal hij het gewoon zijn hele leven uitzingen, tenzij zijn partner het huwelijk beŽindigd, maar ook daar zal hij zich bij neerleggen.

Als hij een chronische ziekte oploopt, dan zal hij geen moeite doen beter te worden. Hij gaat er vanuit dat hij erfelijk belast is.

Voorkomende problemen.
Apathie
Berusting
Depressies
Onverschilligheid
Is onbewust triest
Verveeldheid

Uitwerking.
Hij treedt het leven met veel nieuwe interesse tegemoet. Hij leeft helemaal op en krijgt nieuwe levensenergie.

Kinderen.
Deze kinderen zijn ook apatisch en berusten in hun lot. Ze reageren niet assertief als zij benaderd worden door andere kinderen.

Dieren.
Een dier met een tekort aan Wild Rose-energie gaat apathisch en ongeÔnteresseerd door het leven. Hij heeft geen zin om iets te leren. Het dier legt zich bij elke situatie neer en is daarom erg gemakkelijk in de omgang.

Het zijn rustige ontspannen dieren die niet echt ongelukkig overkomen. Het dier heeft echter niet de vrolijkheid die het zou kunnen hebben en mist het vermogen om van de dingen des levens te genieten.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Willow


Engels: Willow
Nederlands: Bindwilg
Latijns: Salix vitallina
Remedienummer: 38
Groep: Moedeloosheid of wanhoop.
Chakra: 1

Algemeen.
Verbittering, wrok, willen discussiŽren en anderen de schuld geven, ontevreden over anderen, negatieve levensopvatting.

Deze mensen hebben ontzettend veel problemen met tegenslagen in het leven. Zij kunnen dit niet zonder klagen of verbittering accepteren. Het leven wordt beoordeeld naar de successen die het hen brengt.

Als zij problemen hebben, dan vinden zij dat ze dat niet verdiend hebben, dat het onrechtvaardig is. Ze verliezen hun interesse in het leven en doen geen moeite meer om plezier te hebben, zoals ze dat vroeger wel gekend hebben.

Het is voor hen heel moeilijk te begrijpen dat anderen wel blij en onbekommerd door het leven gaan. "Waar heb ik dat nou weer aan verdiend?" is een standaard vraag voor iemand met een tekort aan Willow-energie.

Voorkomende problemen.
Wrok koesteren
Haat, afgunst
Pessimistisch
Het negatieve benadrukken
Verbitterdheid

Uitwerking.
Aangezien de persoon in oorsprong positief is, zorgt deze remedie dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid weer positief gaat dragen. Hij verandert van slachtoffer tot bouwmeester van zijn eigen lot.

Kinderen.
Voor een kind dat knorrig en haatdragend is. Als hij straf krijgt, vindt hij steevast dat hij dat niet verdiend heeft.

Dieren.
Deze dieren zijn ontevreden en hebben last van wrok en zelfmedelijden. Ze hebben een hekel aan alles en iedereen en bekijken alles argwanend en wantrouwend. `

Tegen soortgenoten is hij ook niet vriendelijk, zal nooit zelf contact zoeken en als een ander dier met hem contact zoekt zal een snauw , een grom en een hap volgen. Hij bekijkt het leven somber, vindt zichzelf zielig en zal problemen niet bij willen leggen.

De dieren vertonen afgunst en zijn niet prettig in de omgang. Een positieve benadering en Willow-energie kunnen dit ontevreden levensmoede dier weer nieuw leven inblazen.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)

© Frank Fokke 2006. Met dank aan het Bach Centre.
Niets van deze pagina's mag worden gekopieerd in boekvoerm of op digitale wijze zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaren.